Organisation

Æbleblomsten

Æbleblomsten er et privat pasningstilbud med plads til 10 børn i alderen 0-6 år. Vi er to voksne og har et par faste vikarer tilknyttet.

 

Specialklasserne

Er tilknyttet Rudolf Steiner Skolen i Odense.

 

Bostedernes organisation

Sophiagård Elmehøjen og Midgård er selvejende institutioner, oprettet som fonde, og her føres tilsyn af Socialtilsyn Midt, Silkeborg kommune.


Stedernes øverste myndighed er bestyrelsen, som ansætter en forstander, der har ansvaret for den daglige pædagogiske og økonomiske ledelse (se vedtægter for begge steder her).

På Sophiagård Elmehøjen er der ansat en gruppeleder, tilknyttet hvert hus. Midgård har en souschef.

Sophiagård Elmehøjens organisation grafisk

VEDTÆGTER for SOPHIAGÅRD ELMEHØJEN.

Den selvejende institution, Bo- og arbejdsfællesskab (FOND). 2015

 

§ 1
NAVN OG HJEMSTED
Navn: SOPHIAGÅRD ELMEHØJEN
Den selvejende institution bo- og arbejdsfællesskab
(Fond)
Hjemsted: Ølstedgårdsvej 9 og 7, Ølsted - 5672 Broby

§ 2
FORMÅL
Stk. 1 SOPHIAGÅRD ELMEHØJEN har det formål at drive bofællesskab med integrerede beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder for udviklingshæmmede børn, unge og voksne. Gennem en meningsfuld beskæftigelse samt kulturel og social velafbalanceret tilværelse tilstræbes det, at hver beboers muligheder for tilpasning i samfundet realiseres i videst muligt omfang.
Stk. 2 Bofællesskabets idégrundlag hviler på det af Rudolf Steiner fremsatte menneskebillede.

§ 3
KAPITALFORHOLD
Bofællesskabet har en grundfond på kr. 50.000,- fremskaffet ved frivilligt bidrag.
Bofællesskabet hæfter kun med sin egenkapital, således at de til bofællesskabet knyttede forældre- og medarbejderkredse ikke hæfter. Grundfonden kan kun anvendes til dækning af underskud, som ikke dækkes på anden måde.
Grundfonden skal ikke forrentes.

§ 4

BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

Bestyrelsen skal til enhver tid bestå af 7 personer:

2 forældre/værger til bofællesskabets beboere – en fra Elmehøjen og en fra Sophiagård
2 uden for forældre- og medarbejderkredsen stående personer
2 blandt bofællesskabets faste medarbejdere – en fra Elmehøjen og en fra Sophiagård
samt bofællesskabets forstander. Bofællesskabets forstander har til enhver tid sæde i bestyrelsen, som fuldgyldigt medlem, med samme stemmeret som ethvert andet bestyrelsesmedlem.
4 suppleanter – 2 for forældrene (en fra hvert hus) og 2 for medarbejderne (en fra hvert hus)


De 2 forældrerepræsentanter vælges af og blandt forældrene til bofællesskabets beboere på årsmødet for to år ad gangen.
Den ene udenfor forældre- og medarbejderkredsen stående person vælges ligeledes af forældrene på årsmødet, for to år ad gangen; den anden udenfor forældre- og medarbejderkredsen stående person vælges af medarbejderkredsen inden årsmødet for en 2-årig periode og præsenteres på årsmødet.
Medarbejderrepræsentanterne vælges af medarbejderne for et år ad gangen inden årsmødet. På det følgende årsmøde orienteres årsmødet om, hvilken medarbejdere der er valgt.
Forstanderen har altid sæde i bestyrelsen.


Genvalg kan finde sted.

§ 5
LEDELSE
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen.
Til at lede bofællesskabet ansætter bestyrelsen en forstander, ligesom den godkender ansættelse og afskedigelser af faste medarbejdere efter forstanderens indstilling. Forstanderen har det daglige pædagogiske ansvar.

§ 6
REVISION OG REGNSKAB
Virksomhedens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en statsautoriseret/registreret revisor, der vælges på årsmødet med almindeligt stemmeflertal for 2 år ad gangen. Bestyrelsen påser, at der føres nøjagtigt regnskab.
Bestyrelsen orienteres løbende, mindst 6 gange årligt, om regnskabet.
Det reviderede regnskab fremsendes til godkendelse til den tilsynsførende myndighed senest 4 måneder efter afsluttet regnskabsår. Bestyrelsen påser, at der udarbejdes budget for opholdsstedets drift, og at budgettet fremsendes til den tilsynsførende myndighed til godkendelse senest 3 måneder før nyt regnskabsår. Den månedlige opholdspris godkendes af den tilsynsførende myndighed på grundlag af fremsendte årsbudget.

§ 7
VISITATION
Bofællesskabet har ansvaret for visitation, der foregår i samarbejde med den anbringende kommune.

§ 8
TEGNINGSREGEL
Bofællesskabet forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden samt to medlem af bestyrelsen. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom godkendes af den tilsynsførende myndighed.

§ 9
ANSVAR
Bofællesskabet fraskriver sig ansvar for skader, der måtte overgå de på bofællesskabet optagne brugere under deres ophold og arbejde på denne, ud over dansk rets almindelige regler. Bofællesskabet drager omsorg for, at de optagne brugere forsikres med almindelig ansvars- og ulykkesforsikring.

§ 10
BESTYRELSESMØDER
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 3 gange årligt, eller når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer begærer det. Ved bestyrelsens beslutninger gælder simpelt flertal. Ved stemmelighed tællerformandens stemme dobbelt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.
Umiddelbart efter årsmøder konstituerer bestyrelsen sig med en formand, næstformand og sekretær for et år ad gangen. Forstanderen kan ikke vælges som formand, eller næstformand. Der føres beslutningsreferat, som underskrives af bestyrelsen.
Bestyrelsen oppebærer intet vederlag for sit arbejde.

§ 11
ÅRSMØDE
Der holdes ordinært årsmøde i maj eller juni. Årsmødet indkaldes skrifteligt med 14 dages varsel og indeholder dagsorden til årsmødet. Forældre/værger til de til enhver tid i bofællesskabet boende personer, bofællesskabets faste medarbejdere og siddende bestyrelse indkaldes.


Faste punkter på dagsordenen:
1. formandens beretning
2. forelæggelse af det reviderede regnskabet
3. valg til bestyrelsens
4. valg af revisor
5. evt.


Yderligere forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage inden årsmødet.
Ved valg udløser en beboer 2 stemmer. Årsmødet har besluttende myndighed i forhold til valg til bestyrelsen og kan i øvrige forhold kun udstede anbefalinger til bestyrelsen. Valg af de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer kan foretages via brev med underskrift, såfremt man ikke har mulighed for at være til stede.
Revisor vælges af de fremmødte på årsmødet.
Ekstraordinært årsmøde kan indkaldes på skriftlig begæring af mindst 4 bestyrelsesmedlemmer eller af forældrene til mindst halvdelen af bofællesskabets beboere. Bestyrelsen indkalder i så fald skriftligt med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, som skal afholdes mindst 2 uger og senest 6 uger efter at anmodning herom skriftligt er fremsat overfor bestyrelsen.

§ 12
ÆNDRING AF VEDTÆGTER OG OPLØSNING AF BOFÆLLESSKABET
stk 1. Ændringer i nærværende vedtægter samt beslutning om opløsning af bofællesskabet kan - med tilsynsmyndighedens godkendelse - besluttes med 2/3 flertal af bestyrelsen på 2 på hinanden følgende møder med mindst 14 dages og højst 1 måneds mellemrum.
stk 2. Ændring af §2 stk. 2 og § 12 stk.2 kan kun ske med en enig bestyrelse på to af hinanden følgende møder med mindst 14 dages og højst 1 måneds mellemrum.
stk. 3 I tilfælde af bofællesskabets opløsning skal dens eventuelle nettoformue anvendes til beslægtede formål efter bestyrelsens beslutning og med godkendelse af den tilsynsførende myndighed.
Stk. 4 Der skal til enhver tid være tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring.

Vedtægter pr. 1. januar 2015

Bestyrelsen på Sophiagård Elmehøjen er pt.
Knud-Erik Madsen, Formand
Joyce Moseholm, forældre, Næstformand
Mette Skytt, medarbejder, Sekretær
Anja Burgård, forældre
Helle Ditlevsen, medarbejder
Elise Hansen, ude fra
Anja Grage, Forstander

Vedtægter
for
Den selvejende institution
Midgård Bo- og Arbejdsfællesskab


Fonden er etableret i henhold til lov om social service

 


§ 1

Fondens navn er Den selvejende institution Midgård Bo- og Arbejdsfællesskab Fonden er stiftet den 29.september 2000 af
Annelise Pedersen
Helge G. Hansen
Erik Steen Hansen
Else Lykke Storm
Stifterne af fonden må aldrig få afgørende indflydelse på beslutninger og afgørelser i institutionen. Kan f.eks. ikke nedlægge veto eller have formandsposten. (Fondsretsmæssig lov).

§ 2

Fondens hjemsted er Faaborg-Midtfyn kommune.


§ 3


Den selvejende institution Midgård Bo- og arbejdsfællesskab har til formål at drive et bofællesskab med integrerede beskæftigelsesmuligheder for udviklingshæmmede voksne mennesker. Gennem en meningsfuld beskæftigelse samt kulturel og social velafbalanceret tilværelse tilstræbes det, at hver beboers muligheder for tilpasning i samfundet realiseres i videst muligt omfang. Bofællesskabets idégrundlag hviler på det af Rudolf Steiner fremsatte menneskebillede.

Fondens formål er almennyttigt/velgørende.


§ 4


Bestyrelsens sammensætning:
Bestyrelsen består af 5 personer. Bestyrelsen er delvis selvsupplerende, idet 3 personer er udpeget af bestyrelsen. Forstanderen har til enhver tid sæde i bestyrelsen som bestyrelsens sekretær dog uden
stemmeret. De øvrige medlemmer vælges på følgende måde:

En person vælges blandt institutionens medarbejdere.
En forældre/værge repræsentant vælges blandt forældre/ værger.
En suppleant vælges blandt forældrene.
En suppleant vælges blandt medarbejderne.


§ 5


Afgår bestyrelsesmedlemmer, skal nye udpeges uden ugrundet ophold, således at bestyrelsen altid består af 5 personer. Genvalg/udpegning kan finde sted.


§ 6


Bestyrelsen konstituerer sig enten umiddelbart efter nyvalg eller ved førstkommende bestyrelsesmøde efter nyvalg med valg af formand og næstformand. Formand og næstformand vælges begge blandt de udefra kommende medlemmer.


§ 7


Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange om året, eller når formanden, forstander eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer begærer det. Ved bestyrelsens beslutninger gælder princippet om simpelt flertal.
Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Er formanden ikke tilstede, træder næstformanden i dennes sted, med samme rettigheder og pligter. Stifterne kan ikke betræde formandsposten. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Der laves beslutningsreferater fra bestyrelsesmøderne, disse underskives, og sekretæren samler referaterne i en bestyrelsesprotokol.
Bestyrelsen oppebærer ikke vederlag for sit arbejde. Der ydes et beløb til dækning af transport og lignende. Det udbetalte beløb skal fremgå med egen post i årsregnskabet.


§ 8


Det ordinære årsmøde afholdes i maj / juni. Der skal indkaldes med 14 dages varsel. Indkaldelsen indeholder dagsorden for mødet. Regnskabet udsendes så vidt muligt De indkaldte er beboernes forældre/ værger og faste medarbejdere på Midgård.  Dagsordenen har som fast punkt: formandsberetning, fremlæggelse af regnskab som er underskrevet af bestyrelse og med revisors påtegning. Forslag til dagsorden skal være
bestyrelsen i hænde senest 7 dage før mødet. Ekstraordinært årsmøde afholdes, når bestyrelsesformand eller et flertal i henholdsvis bestyrelsen, de faste medarbejdere eller forældre/ værger begærer det. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinært årsmøde skriftligt og med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Mødet skal afholdes mindst 14 dage og maksimalt 28 dage efter at bestyrelsen skriftligt har modtaget begæring herom.
Det ekstraordinære årsmøde kan ikke omfatte forældrevalg eller medarbejdervalg til bestyrelsen, da valget foretages for en fast periode ad gangen, fra et ordinært årsmøde til næste ordinære årsmøde.


§ 9


Bestyrelsen har ansvaret for fondens drift og bestyrelsen er ansvarlig for, at fonden drives i overensstemmelse med den meddelte godkendelse i henhold til lov om social service.


§ 10


Bestyrelsen ansætter en leder, der ansætter og afskediger det øvrige personale. Lederen samarbejder med bestyrelsen til opnåelse af fondens formål, samt til at fonden drives i overensstemmelse med den meddelte godkendelse i henhold til lov om social service. Lederen har ansvaret for den daglige ledelse og driften af fonden, herunder kontakten med de visiterende kommuner, pårørende og andre samarbejdspartnere. Institutionen har selv visitationskompetencen.


§ 11


Over forhandlingerne i bestyrelsen føres protokol, hvori alle beslutninger indføres. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest ved næste møde.


§ 12


Fondens regnskab følger kalenderåret. Det reviderede regnskab for det foregående år fremlægges inden den 1. april hvert år.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der føres nøjagtigt regnskab, som viser drifts-, anlægs- og etableringsudgifter samt formuebevægelser. Det af bestyrelsen underskrevne regnskab fremsendes til tilsynet senest 4 måneder efter
regnskabsåret er afsluttet. Regnskabet, der skal udarbejdes i henhold til lovgivningen og eventuelle godkendelsesbetingelser, skal revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.
Bestyrelsen påser, at der udarbejdes budget for fondens drift, og at budgettet fremsendes til tilsynsmyndigheden til godkendelse senest 3 måneder før nyt budgetår, så længe fonden er godkendt i henhold til lov om social service. Fondens bestyrelse er ikke pligtig at anbringe fondens midler i et forvaltningsinstitut, men kan ansætte en administrator, som forestår anbringelsen og administrationen af fondens økonomi i øvrigt, eller på baggrund af beslutning i bestyrelsen bestemmer anbringelsen af fondens midler.


§ 13


Fonden tegnes af bestyrelsesformanden og lederen i forening, eller af lederen og 2 medlemmer af bestyrelsen i forening. Fonden kan delegere sin tegningsret vedrørende konkrete dispositioner til lederen af fonden i henhold til beslutningsprotokollat (prokura).


§ 14


Fondens midler kan ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål, ligesom et eventuelt driftsoverskud kun kan anvendes i overensstemmelse med fondens formålsparagraf - dog efter fradrag af rimelige henlæggelser til konsolidering.


§ 15


For fondens forpligtelser hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til fonden skal respekteres.


§ 16


Væsentlige beslutninger, fonden vedrørende, såsom køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt indgåelse og ophævelse af lejekontrakter træffes af bestyrelsen med 2/3 flertal. Ekstraordinære dispositioner skal forinden de gennemføres forelægges tilsynsmyndigheden til godkendelse.


§ 17


Ændring i nærværende vedtægter samt beslutning om opløsning af fonden kan med 2/3 flertal besluttes af bestyrelsen på to på hinanden følgende møder med mindst 14 dages mellemrum. Eventuel beslutning i henhold til nærværende paragraf skal godkendes af tilsynsmyndigheden. I tilfælde af institutionens opløsning skal dens eventuelle netto formue anvendes til beslægtede formål ifølge Rudolf Steiners principper, efter flertals beslutning i bestyrelsen og med godkendelse af den tilsynsførende myndighed.Fondsmyndigheden skal godkende selve opløsningen af fonden. Fondens grundkapital udgjorde pr. stiftelsen 50.000 kr. fremskaffet ved frivillige bidrag. Fondens vedtægt er godkendt på bestyrelsesmødet den 24.4.2012 og igen godkendt på bestyrelsesmødet den 21.5.2012.


Dato 21.5.2012 Tiltrådt af bestyrelsen:


Henrik Huus, Formand 

Janne Kruse, Næstformand 

Kirsten Broe, Bestyrelsesmedlem

Karen Hollensen, Forældrerepræsentant

Britta Wils Hansen, Medarbejderrepræsentant